Select Page

ADVOKAT MARKO M. LUČIĆ

Fortes fortuna iuvat

Advokatska kancelarija sa sedištem u Beogradu. Pravne usluge uspešno pruža iz svih oblasti prava.

 

Uža specijalnost:

Imovinski

sporovi

 • Utuženje banaka zbog tzv. troškova obrade kredita
 • Zastupanje Vojnih rezervista po osnovu diskriminacije
 • Utuženje zbog naknade štete po raznim osnovama
 • Zastupanje u ostalim postupcima

PRIVREDNO

PRAVO

 • Osnivanje firme

 • Osnivanje preduzetnika

 • Statusne promene u okviru pravnih subjekata

 • Izrada osnivačkog akta, akta o osnivanju i statuta i podnošenje dokumentacije u APRu

 • Konsultacije I davanje pravnih mišljenja

UPRAVNO

PRAVO

 • Upis nepokretnosti u katastru

 • Upis predbeležbe

 • Upis zabeležbe

 • Upis hipoteke I rucne zaloge u nadležne registre

 • Pokretanje izvršnog postupka u cilju prinudne prodaje

PORODIČNO I

NASLEDNO PRAVO

 • Zastupanje stranaka I davanje pravnih saveta u postupku razvoda braka I deobe zajedničke imovine

 • Zastupanje stranaka I davanje pravnih saveta povodom ostavinskog postupka

Podaci koji su sadržani na ovom sajtu nisu namenjeni reklamiranju advokata koji su predstavljeni na ovom sajtu.

Kontaktirajte me

Broj telefona:

E-mail adresa:

Call Now ButtonPozovite